egzekucja sądowa

Pomoc prawna w zakresie przygotowania wniosku: o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, o wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, o wszczęcie egzekucji w celu zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży publicznej, o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, o wszczęcie postępowania zabezpieczającego. Reprezentowanie wierzycieli i dłużników w postępowaniu klauzulowym, przygotowanie kompleksowej dokumentacji do właściwej kancelarii komorniczej bądź do właściwego sądu. Sporządzanie: pozwów przeciwegzekucyjnych, skarg na czynności oraz zaniechania komornika, wniosków o obniżenie wysokości opłaty stosunkowej, zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej, zarzutów na oszacowanie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, zarzutów do opisu i oszacowania wartości nieruchomości. Przygotowywanie skarg: na czynności organu egzekucyjnego, na naruszenie przepisów o przeprowadzaniu licytacji. Sporządzanie: wniosków o wyłączenie spod egzekucji administracyjnej rzeczy lub praw majątkowych, zarzutów przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji, skarg na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji przez zarząd przymusowy, zażaleń na postanowienia sądu pierwszej instancji w wypadkach prawem przewidzianych.