AGB Kancelaria Radcy Prawnego dr Andrzela Gawrońska-Baran

Siedziba główna
1ul. Jana Kazimierza 30 lok. 180, 01-248 Warszawa
(+48) 692 669 515
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Specjalizacja kancelarii

Opis kancelarii

Zakres usług

Szczegóły przyjęcia zlecenia ustalane są indywidualnie jeszcze przed jego rozpoczęciem. Wysokość honorarium Kancelarii za świadczone usługi uzależniona jest od wielu czynników, w szczególności rodzaju zlecenia, stopnia skomplikowania sprawy oraz koniecznego nakładu czasu pracy.

Dla zamawiającego, oferujemy w szczególności:

 1. Przygotowywanie opinii prawnych dotyczących interpretacji przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
 2. Pomoc pod względem formalno-prawnym w sporządzeniu ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ocena ich zgodności z przepisami prawa po przygotowaniu przez zamawiającego
 3. Przygotowywanie regulaminów wewnętrznych udzielania zamówień do 30 000 euro lub audyt takich dokumentów obowiązujących u zamawiającego
 4. Wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym analiza dotycząca wyboru trybu udzielenia zamówienia
 5. Pomocnicze działania zakupowe – m.in. doradztwo dotyczące przeprowadzania lub planowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego/przygotowanie postępowania i przeprowadzenie go w imieniu i na rzecz zamawiającego
 6. Bieżące, stałe lub doraźne doradztwo w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące m.in. weryfikacji formalno-prawnej oświadczeń lub dokumentów, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/ofert pod kątem zaistnienia podstaw do wykluczenia lub odrzucenia oferty
 7. Przygotowanie lub opiniowanie korespondencji kierowanej do wykonawców
 8. Pomoc w przygotowaniu pism i zawiadomień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, dokumentacji do kontroli oraz opracowywanie wyjaśnień i odpowiedzi na wnioski pokontrolne
 9. Sporządzanie zastrzeżeń od wyników kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 10. Reprezentowanie zamawiającego w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą


Dla wykonawcy, oferujemy w szczególności:

 1. Pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów, występujących podczas ubiegania się o zamówienie publiczne
 2. Pomoc w przygotowaniu oferty zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz przepisami prawa
 3. Pomoc w ocenie formalno-prawnej ofert konkurencyjnych
 4. Prowadzenie lub pomoc w przygotowaniu pism do zamawiającego, w tym wyjaśnień treści oferty lub związanych z podejrzeniem rażąco niskiej ceny
 5. Przeprowadzenie rzetelnej oceny, czy są podstawy do wnoszenia środków ochrony prawnej
 6. Przygotowywanie informacji do zamawiającego o niezgodnej z ustawą – Prawo zamówień publicznych czynności lub zaniechaniu czynności (gdy nie przysługuje odwołanie)
 7. Przygotowanie wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o przeprowadzenie kontroli postępowania przeprowadzonego przez zamawiającego
 8. Przygotowanie propozycji treści odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
 9. Reprezentowanie przed Krajową Izba Odwoławczą

Zespół

Andrzela Gawrońska-Baran

Dr Andrzela Gawrońska-Baran, prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego, radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych.

Posiada ponad 15 lat doświadczenia praktycznego w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Trener/wykładowca na szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, organów kontrolnych, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji.

Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uniwersytet SWPS, Uczelnia Łazarskiego; Uniwersytet Łódzki; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa.

(+48) 692 669 515
Siedziba główna
ul. Jana Kazimierza 30 lok. 180, 01-248 Warszawa
(+48) 692 669 515
Pokaż na mapie

wiper-pixel