prawa cudzoziemców

Wsparcie kancelarii prawnej przy legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Pomoc w uzyskaniu dokumentów stanu cywilnego, ksiąg wieczystych oraz rejestru gruntów. Pomoc w uzyskaniu polskiego obywatelstwa, nabycia prawa do nieruchomości, zezwolenia na pracę, uzyskiwanie zezwoleń na pobyt czasowy, uzyskiwanie zezwoleń na pobyt stały, uzyskiwanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE, sprawy o przedłużenie wizy, rejestracja pobytu obywateli UE, uzyskiwanie zezwoleń na pobyt obywateli UE. Reprezentowanie cudzoziemców w postępowaniu o uzyskanie lub poświadczenie obywatelstwa polskiego. Doradztwo w zakresie otwierania na terytorium Polski przedstawicielstw i oddziałów lub tworzenia i rejestracji nowych spółek przez przedsiębiorców zagranicznych. Pomoc w postępowaniach w przedmiocie uznania zagranicznych orzeczeń na terytorium Polski, w tym wyroków rozwodowych i alimentacyjnych oraz aktów stanu cywilnego.

wiper-pixel