prawo korporacyjne

Pomoc kancelarii w zakresie obsługi korporacyjnej spółek osobowych, spółek kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń, oddziałów, przedstawicielstw. Pomoc prawna w zakresie prawa korporacyjnego: wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności, utworzenie, zmiana, przekształcenie, dzielenie, łączenie oraz likwidacja spółek prawa handlowego. Wsparcie prawne dla organów spółek prawa handlowego (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy). Przygotowywanie umów, aneksów, uchwał oraz opinii. Audyt prawny, analiza i diagnoza stanu prawnego przedsiębiorstw (due dilligence). Sporządzania umów sprzedaży akcji i udziałów, sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, sporządzania umów towarzyszących transakcjom typu M&A.

wiper-pixel