fundusze inwestycyjne

Doradztwo prawne w zakresie ustalania warunków uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz zarządzania majątkiem przy wykorzystaniu funduszy inwestycyjnych. Tworzenie umów o udzielenie wsparcia finansowego przedsiębiorcom za pośrednictwem funduszy kapitałowych. Pełna obsługa prawna towarzystw funduszy inwestycyjnych we wszystkich kwestiach mających wpływ na prowadzoną działalność: tworzenie funduszy inwestycyjnych, projekty statutów, regulaminów, umów, ustalanie warunków uczestnictwa, sporządzanie prospektów emisyjnych lub certyfikatów inwestycyjnych funduszu oraz ich wprowadzanie do publicznego obrotu, pomoc prawna przy emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, funduszy z wydzielonymi subfunduszami, doradztwo prawne przy przejęciu zarządzania funduszem inwestycyjnym, nabywanie i zbywanie aktywów przez fundusze, nabywaniu akcji towarzystw funduszy inwestycyjnych.