Siedziba główna
1ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
22 586 40 00
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelaria Prawna Skarbiec to największa polska firma specjalizująca się w doradztwie strategicznym, zarządzaniu kryzysowym i ochronie majątku. Pomaga w zarządzaniu prawie 1000 spółek, fundacji i trustów oraz innych wehikułów korporacyjnych, położonych w ponad 50 krajach i terytoriach, których łączna wartość aktywów wynosi ponad 2,5 miliarda złotych i ciągle rośnie.

Kancelaria zapewnia Klientom wszechstronną pomoc, która wykracza poza tradycyjnie rozumiane doradztwo prawne, podatkowe i finansowe. Jej największym atutem jest kompleksowość usług oraz brak ograniczeń kompetencyjnych i terytorialnych.

Twórca i właściciel Kancelarii mec. Robert Nogacki jest prawnikiem dedykowanym, cieszącym się zaufaniem osób zamożnych. Od lat zajmuje się ich sprawami z zakresu wealth management. To jeden z najczęściej przywoływanych w polskiej prasie specjalistów w dziedzinie ochrony majątku przez ryzykiem roszczeń osób trzecich. Regularnie publikuje w największych tytułach ogólnopolskich, takich jak: „Gazeta Wyborcza”, „Wprost”, „Rzeczpospolita” czy „Dziennik Gazeta Prawna”. Według tygodnika „Wprost” „mec. Robert Nogacki jest jednym z najlepszych ekspertów z zakresu bezprawia urzędniczego”.

Poza siedzibą w Polsce, Kancelaria Prawna Skarbiec posiada swoje biura na Malcie i Cyprze.


Główne obszary kompetencji Kancelarii Prawnej Skarbiec:


1. Międzynarodowe planowanie strategiczne:

 • anonimizacja biznesu
 • lokowanie majątku za granicą,
 • zmiana rezydencji podatkowej,
 • międzynarodowe struktury i spółki holdingowe,
 • planowanie i realizacja sukcesji przedsiębiorstw,
 • ochrona majątku przed wierzycielami,
 • private banking za granicą oraz banking operacyjny dla spółek nierezydenckich,
 • fundusze hedgingowe,
 • fundacje prywatne i trusty,
 • prywatne firmy ubezpieczeniowe (captive insurance).


2. Doradztwo podatkowe:

 • audyty prawidłowości rozliczeń,
 • reprezentacja przedsiębiorców przed organami KAS w toku kontroli podatkowych i celno-skarbowych,
 • reprezentacja przedsiębiorców zagrożonych procederem karuzel VAT,
 • reprezentacja w sporach dotyczących zwrotu VAT,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowoadministracyjnych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • bieżące doradztwo podatkowe,
 • wydawanie opinii prawnopodatkowych,
 • analiza skutków podatkowych transakcji handlowych,
 • pomoc w uzyskaniu indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.


3. Wywiad i kontrwywiad gospodarczy:

 • dyskretna weryfikacja kontrahentów,
 • weryfikacji kandydatów do pracy,
 • wykrywanie i zarządzanie ryzykiem nadużyć,
 • śledztwa gospodarcze i poszukiwanie majątku dłużników,
 • audyty stanu bezpieczeństwa organizacji i polityki antyfraud,
 • badania na wariografie oraz badania psychologiczne i pomoc psychologiczna dla osób w sytuacjach kryzysowych,
 • zabezpieczania systemów informatycznych,
 • projektowanie i wdrożenia systemów informacji strategicznej (SIS).

Korzystając z powyższych rozwiązań Klienci Kancelarii osiągają takie cele jak:

 • ochrona majątku osobistego i firmowego przed roszczeniami,
 • dochodzenie roszczeń w związku z bezprawnymi działaniami urzędów,
 • sukcesja przedsiębiorstw i planowanie spadkowe,
 • ochrona poufności co do stanu majątkowego i tożsamości,
 • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.


NASZE USŁUGI:

Zmiana rezydencji podatkowej

Temat zmiany rezydencji podatkowej jest istotny w kontekście wprowadzania standardów opodatkowania dochodów osiąganych poza granicami kraju rezydencji za pośrednictwem zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. przepisy CFC), a także akcesoryjnych do nich systemów powszechnej wymiany informacji o osobach i ich majątku na terytorium Unii Europejskich i krajów zrzeszonych w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (tzw. CRS – globalny standard wymiany informacji o rachunkach bankowych).

Celem Kancelarii Prawnej Skarbiec jest zapewnienie kompleksowej obsługi doradczej w związku z uzyskaniem maltańskiego certyfikatu rezydencji podatkowej.

Kancelaria podejmuje się administrowania omawianym procesem, wliczając w to wykonanie wszystkich związanych z nim czynności. Ponadto zobowiązujemy się do świadczenia doradztwa strategicznego obejmującego odpowiedni wybór poszczególnych elementów struktury w sposób zapewniający osiągnięcie celów prawnych i podatkowych oraz bieżące doradztwo prawne i podatkowe, w tym:

 • przygotowanie wszelkich umów, począwszy od umów spółek a skończywszy na kontraktach handlowych,
 • stałe monitorowanie zmian w przepisach prawa w celu zapewnienia, że w każdym momencie struktura działa zgodnie z prawem.

Kancelaria zapewnia kompleksową usługę uzyskania specjalnego statusu rezydencji podatkowej, a w ramach naszych usług oferujemy m.in.:

 • przygotowanie wniosku,
 • pomoc w wyszukaniu i zakupie lub wynajęciu nieruchomości,
 • pomoc w zakupie polisy ubezpieczeniowej,
 • pomoc przy założeniu rachunku prywatnego w maltańskim banku,
 • wsparcie w załatwieniu spraw urzędowych na miejscu (lokalny pracownik kancelarii towarzyszy przy wszystkich wizytach w urzędach),
 • pomoc przy wyszukaniu biura księgowego.


Audyt podatkowy i zapobieganie uczestnictwu w karuzelach VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec, oferując usługę audytu podatkowego, ma za zadanie ochronę przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami działań aparatu państwowego. Swoją uwagę koncentruje głównie na kompleksowym badaniu obszarów podatkowych w przedsiębiorstwie w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Efektem takiego audytu jest raport zawierający rekomendacje oraz ewentualny program naprawczy. 

Usługa audytu podatkowego polega m.in. na:

 • weryfikacji zgodności działań przedsiębiorcy z przepisami prawa podatkowego oraz zgodności z zapisami w księgach rachunkowych,
 • identyfikacji oraz gradacji obszarów ryzyka podatkowego oraz opracowywaniu działań naprawczych,
 • weryfikacji umów, zamówień, zleceń oraz innych dokumentów regulujących zasady zawierania transakcji i podejmowania zobowiązań pod kątem ryzyka podatkowego,
 • przeglądzie istniejących procedur biznesowych pod kątem występowania ryzyka podatkowego,
 • weryfikacji bieżących rozliczeń podatkowych,
 • analizie ryzyka podatkowego związanego z transakcjami łączenia, przejęcia lub wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pierwszym krokiem audytu ryzyka podatkowego jest ustalenie stanu faktycznego w przedsiębiorstwie oraz weryfikacja istniejących schematów i rozwiązań podatkowych. W praktyce wiąże się zwykle z wizytą ekspertów Kancelarii Prawnej Skarbiec w siedzibie przedsiębiorstwa i rozmowa z osobami odpowiedzialnymi za finanse spółki, tj.:

 • dyrektorem finansowym,
 • głównym księgowym,
 • kadrą zarządzającą.

Podsumowaniem wizyty i audytu jest wspomniany raport, w którym określane są główne obszary ryzyka związane z prowadzaną działalnością gospodarczą, a także przedstawiany jest plan dalszych działań naprawczych i zabezpieczających, zmierzających do wyeliminowania ryzyk podatkowych oraz usunięcia zagrożenia związanego z karuzelami podatkowymi.

Pomagamy przedsiębiorcom uniknąć błędów popełnianych podczas początkowych etapów kontroli podatkowej, które dotyczą przede wszystkim właściwej weryfikacji zawiadomienia o wszczęciu takiego postępowania pod kątem zawartych w nim informacji i danych, które muszą być tam wyszczególnione (art. 282b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa). Zdarza się bowiem, że organy podatkowe, sporządzając zawiadomienie, mylnie określają dane podmiotu podlegającego kontroli podatkowej. Może to w szczególności mieć miejsce w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana formy prawnej podmiotu, np. wskutek przekształcenia.

W zależności od profilu działalności, branży, w której działa dany przedsiębiorca, posiadanego majątku, a także wielu innych czynników, zakres rekomendowanych rozwiązań może być bardzo zróżnicowany.

Przykładowe instrumenty prawne, które stosuje Kancelaria, to:

 • polityka weryfikacji kontrahentów pod kątem zagrożenia wciągnięciem przedsiębiorcy w karuzelę VAT – we współpracy z Profesjonalnym Wywiadem Gospodarczym Skarbiec,
 • polityka compliance,
 • polityka samochodowa, mająca na celu usystematyzowanie rozliczania używania pojazdów służbowych do prywatnych celów,
 • polityka wynagradzania, mająca na celu usystematyzowanie polityki bonusowej, jak również odpowiedni podział podstaw wynagradzania,
 • weryfikacja odpowiedniego amortyzowania majątku trwałego – przy współpracy ze Skarbiec Corporate Services,
 • uzyskiwanie wiążących interpretacji podatkowych w obszarach, co do których podejście organów skarbowych nie byłoby jednoznacznie.

Dodatkowo, we współpracy z Profesjonalnym Wywiadem Gospodarczym Skarbiec, Kancelaria realizuje czynności przygotowywania i prowadzenia szkoleń z zakresu procedur postępowania na wypadek przesłuchiwania pracowników w ramach procedur karnoskarbowych oraz przeszukań.

Posiadamy potencjał do wdrożenia bezpiecznych systemów informatycznych wraz z kopiami zapasowymi baz danych, które łatwo i szybko można odzyskać mimo np. zatrzymania komputera czy serwera przez uprawnione organy.

Nasze rozwiązania są każdorazowo „szyte na miarę” i uwzględniają różnorodność kryteriów: branżę, wielkość podmiotu czy obowiązujące dotychczas procedury i zwyczaje w przedsiębiorstwie. Są one tworzone indywidualnie.


Wywiad i kontrwywiad gospodarczy

Oferujemy kompleksowe, specjalistyczne usługi z zakresu bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej oraz bezpieczeństwa VIP. Swoją ofertę kierujemy zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i do klientów indywidualnych. Na stałe współpracujemy z instytucjami państwowymi oraz przedsiębiorcami prywatnymi z kapitałem polskim i zagranicznym. Dysponujemy interdyscyplinarnymi zespołami ekspertów, posiadających doświadczenie zawodowe w agendach rządowych oraz śledztwach finansowych. Zbieramy materiały dowodowe do spraw windykacyjnych, gospodarczych, karnych, alimentacyjnych, rozwodowych, opiekuńczych czy spadkowych. Podejmujemy czynności operacyjne w sytuacjach zagrożenia szpiegostwem gospodarczym, oszustwami ze strony kontrahentów czy bezprawnym działaniem organów ścigania. Dysponujemy zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie informatyki śledczej, dzięki czemu skutecznie przeciwdziałamy włamaniom do sieci teleinformatycznych oraz wyciekom danych. Prowadzimy audyty spółek będących przedmiotem fuzji i przejęć, wykorzystując w tym celu narzędzia i metody potwierdzone w dziesiątkach podobnych spraw w przeszłości. Prowadzimy badania antypodsłuchowe, wdrażamy procedury i systemy zabezpieczeń osobowych.

W zakres naszej oferty wchodzą następujące usługi:

 • raporty analityczne łączące elementy wywiadu gospodarczego z audytem prawnym, podatkowym i księgowym, których zastosowanie obejmuje m. in. zakup funkcjonującej firmy bądź wejścia na nowy rynek;
 • niezależna weryfikacja rzetelności i uczciwości doradców i personelu kluczowego firmy;
 • dyskretna weryfikacja kontrahentów firmy i poszukiwanie majątku dłużników, prowadzone na terenie całego świata, także w tzw. rajach podatkowych;
 • kompleksowe audyty dot. bezpieczeństwa informacji w firmie, począwszy od czynnika ludzkiego (badania psychologiczne) poprzez zabezpieczenia techniczne;
 • opracowanie i wdrażanie strategii walki konkurencyjnej, obejmujące identyfikację zagrożeń dla inwestycji, śledztwa gospodarcze i procedury due diligence, organizację zabezpieczeń fizycznych i technicznych
 • działania prewencyjne dot. funkcjonowania organizacji, np. ochronę własności intelektualnej i marki.

Zespół

Mec. Robert Nogacki

Radca prawny, założyciel i właściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec – największej polskiej kancelarii prawnej, specjalizującej się w ochronie majątku oraz doradztwie strategicznym dla biznesu.

Mec. Robert Nogacki jest prawnikiem dedykowanym, cieszącym się zaufaniem osób zamożnych. Od lat zajmuje się ich sprawami z zakresu wealth management. To jeden z najczęściej przywoływanych w polskiej prasie specjalistów w dziedzinie ochrony majątku przez ryzykiem roszczeń osób trzecich. Regularnie publikuje w największych tytułach ogólnopolskich, takich jak: „Gazeta Wyborcza”, „Wprost”, „Rzeczpospolita” czy „Dziennik Gazeta Prawna”. Według tygodnika „Wprost” „mec. Robert Nogacki jest jednym z najlepszych ekspertów z zakresu bezprawia urzędniczego”. Współautor książki Bezpieczeństwo współczesnej firmy, nagrodzonej III miejscem w konkursie na najlepszą książkę ekonomiczno-biznesową Economicus 2017 na Warszawskich Targach Książki w kategorii Najlepszy poradnik ekonomiczno-biznesowy.

Uczestniczy w administrowaniu kilkuset międzynarodowymi strukturami holdingowymi, których łączna wartość aktywów obecnie wynosi ponad 2,5 miliarda złotych. Kancelaria Prawna Skarbiec, którą zarządza, obsługuje ponad 100 nowych klientów rocznie, zatrudniając blisko 50 prawników w biurze w Warszawie oraz oddziałach firmy na Malcie i na Cyprze.

Jest laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in.: Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2016 – nagrody przyznawanej przez Business Centre Club, tytułu The Lawyer International 2016 – w ramach zestawienia International Tax Planning Law Firm of the Year in Poland, Medalu Europejskiego (w latach 2015, 2016, 2017) – przyznawanego przez BCC oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny z siedzibą w Brukseli oraz Lauru Klienta 2016. Prowadzona przez niego kancelaria od lat znajduje się w znaczących rankingach i zestawieniach firm prawniczych, takich jak World Tax, Legal 500 czy Book of Lists.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Z powodzeniem ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na UKSW w Warszawie.

Siedziba główna
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
22 586 40 00
Pokaż na mapie

wiper-pixel