postępowanie administracyjne

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie prawa i postępowania administracyjnego. Przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego i postępowania przed WSA i NSA. Pomoc prawna przy składaniu skarg, zażaleń, odwołań, wniosków o wznowienie postępowania oraz kasacji. Uzyskiwanie koncesji, licencji, zezwoleń. Obsługa prawna procesu inwestycyjnego w budownictwie, opłaty adiacenckie, renty planistyczne, zamówienia publiczne. Pomoc w zakresie uzyskiwania zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także doradztwo w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

wiper-pixel