prawo konkurencji

Reprezentowanie przed Prezesem UOKiK oraz sądami w sprawach koncentracji przedsiębiorstw, praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Doradztwo oraz reprezentowanie w sprawach o naruszenie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym dotyczących opłat półkowych, nieuczciwej reklamy i naruszeń renomy przedsiębiorstwa w Internecie. Przygotowywanie i negocjowanie umów zawierających klauzule zakazu konkurencji oraz reprezentowanie w sprawach spornych przed sądami. Doradztwo związane z formułowaniem ogólnych warunków umów w obrocie konsumenckim i reprezentowanie w sprawach dotyczących klauzul niedozwolonych.

wiper-pixel