ochrona dóbr osobistych

Pomoc prawna w sprawach związanych z ochroną wizerunku, prywatności, czci, itp. Ochrona przed naruszeniem dobrego imienia i wizerunku osób powszechnie znanych, a także renomy osób prawnych. Opiniowanie, negocjowanie umów dotyczących udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku. Sprawy o naprawienie szkody z tytułu bezprawnego naruszenia dobra osobistego, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zobowiązanie osoby, która naruszyła dobro osobiste, do podjęcia działania w celu usunięcia skutków tego naruszenia, a w szczególności do złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

wiper-pixel