postępowanie cywilne

Pomoc kancelarii prawnej na etapie przedsądowym (porada prawna, opinia prawna - również on-line), a także reprezentacja klienta przed sądem: sporządzenie pozwu, odpowiedzi na pozew, wniosku w postępowaniu nieprocesowym, sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym, sprzeciwu od wyroku zaocznego, wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności, wniosku o zawezwania do próby ugodowej, cofnięcie pozwu. Sporządzenie środków odwoławczych - apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi na orzeczenie referendarza sądowego, wznowienia postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Sporządzenie wniosku o zabezpieczenie; wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skargi na czynności komornika, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Udział w mediacji pomiędzy stronami, sporządzenie ugody.

wiper-pixel