prawo cywilne

Pomoc kancelarii prawnej we wszystkich sprawach związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów, dotyczących stosunków własnościowych, czy kwestii odszkodowawczych. Negocjowanie i sporządzanie umów, opiniowanie projektów umów pod kątem zgodności z prawem i zabezpieczenia interesów strony: umowy sprzedaży, o dzieło, umowy kredytu, pożyczki, umowy zlecenia, darowizny, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane itd., umowy nienazwane. Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień, windykacja należności, roszczenia związane z wykonaniem bądź niewykonaniem oraz ważnością umów. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z szeroko rozumianym prawem rzeczowym (np. ochrona własności, służebności zasiedzenie, podział majątku). Pomoc w sprawach konsumenckich (niedozwolone klauzule w umowach, niezgodności towaru z informacjami podanymi w umowie, umowy zawierane przez Internet), roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji, sprawy wieczystoksięgowe i z zakresu ochrony dóbr osobistych.

wiper-pixel