postępowanie nakazowe i upominawcze

Pomoc prawnika w sprawach o zapłatę, w szczególności dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, np. z tytułu umowy sprzedaży, umowy najmu lub usługi. Pomoc prawna w przypadku wydania nakazu zapłaty, a także pomoc klientom, przeciwko którym został wydany europejski nakaz zapłaty. Reprezentowanie klientów w postępowaniu nakazowym i upominawczym, umożliwiające szybkie dochodzenie roszczeń.

wiper-pixel