Siedziba główna
1ul. Mościckiego 31/33 (budynek banku Pekao), 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel / fax 44 724 20 71
tel. 606 338 163
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Świadczymy usługi prawne, zarówno dla przedsiębiorców w tym indywidualnych osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, spółdzielni, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych oraz dla klientów indywidualnych.

OFERTA DLA FIRM

Obszar działalności Lexus w zakresie prawa cywilnego:

 • sprawy związane z realizacją kontraktów, roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej:
  - projekt pozwu:
  w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym,
  w postępowaniu zwyczajnym
  - projekt środków zaskarżenia (apelacji, zażalenia, zarzuty, sprzeciw),
  - projekt odpowiedzi na zarzuty, sprzeciwy, pisma procesowe,
  - projekty innych pism procesowych w postępowaniu cywilnym sądowym,
 • sprawy związane z postępowaniem egzekucyjnym i zabezpieczającym:
  - projekt wniosku egzekucyjnego,
  - projekt pozwu w postępowaniu przeciwegzekucyjnym,
  - projekt skargi na czynności komornika,
  - projekt zażalenia na postanowienia komornika,
  - projekt wniosku o wyjawienie majątku,
  - inne projekty pism w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym,
 • sprawy związane z postępowaniem upadłościowym i naprawczym:
  - projekt wniosku o ogłoszenie upadłości,
  - projekt wniosku zgłoszenie wierzytelności,
  - projekty innych pism w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym.

Obszar działalności Lexus w zakresie prawa karnego:

 • projekt zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w tym przestępstwa karne skarbowe,
 • projekt zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego,
 • projekt zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego,
 • projekt innych pism postępowaniu przygotowawczym,
 • projekt wniosku o naprawienie szkody w postępowaniu karnym,
 • projekt wniosku o występowanie pokrzywdzonego w procesie karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 • projekt powództwa adhezyjnego,
 • projekt apelacji,
 • projekt odpowiedzi na apelację,
 • projekty innych pism w postępowaniu karnym sądowym,


Pomoc prawna może być świadczona w formie kompleksowej obsługi prawnej lub przyjmowania zleceń na poszczególne usługi.

OFERTA DLA WSZYSTKICH

Zakres porad:

 • pozwy o: rozwód, orzeczenie separacji, alimenty, zniesienie wspólności majątkowej,
 • wnioski o: zwolnienie z kosztów postępowania procesowego, ustanowienie obrońcy z urzędu, przewlekłość postepowania
 • wnioski o: stwierdzenie nabycia praw do spadku, dział spadku
 • pozwy w sprawach z zakresu prawa pracy (o roszczenia ze stosunku pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy, o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy) oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • pozwy z zakresu postępowania nakazowego i upominawczego (pozwy o zapłatę, pozwy o zapłatę zobowiązania z weksla lub czeku)
 • wnioski z zakresu postępowania nieprocesowego (wnioski o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, o przysposobienie)
 • odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pozwy i pisma
 • zażalenia na postanowienia
 • apelacje
 • skargi i wnioski do organów państwowych, organów jednostek samorządowych oraz organizacji i instytucji społecznych
 • odwołania od decyzji administracyjnych
 • wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 • powództwa przeciwegzekucyjne tj. powództwa przeciw niezgodnej z prawem egzekucji
 • skargi na czynności komornika związane z postępowaniem egzekucyjnym
 • pomoc przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych
 • zwolnienia z kosztów sądowych
 • przygotowywanie i interpretacja umów
 • inne


JESTEŚ ZADŁUŻONY?

 • negocjacje o umorzenie karnych odsetek
 • negocjacje z zakresu spraw komorniczych
 • negocjacje z firmami windykacyjnymi, spółdzielniami mieszkaniowymi, wspólnotami mieszkaniowymi, itp
 • zarzuty, sprzeciw, pisma procesowe
 • powództwo przeciwegzekucyjne
 • inne

Siedziba główna
ul. Mościckiego 31/33 (budynek banku Pekao), 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel / fax 44 724 20 71
tel. 606 338 163
Pokaż na mapie

wiper-pixel