Kancelaria prawno – doradcza MMI Proconnect Gaj Olszewska Sp.j.

Siedziba główna
1ul. Pańska 98/51, 00-837 Warszawa
tel. (+48) 723 998 061
tel. (+48) 505 800 444
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

KANCELARIA PRAWNO - DORADCZA

„Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi.” - Albert Einstein.

Jesteśmy polską, niezależną, dynamicznie rozwijającą się kancelarią prawno - doradczą, łączącą doskonałą znajomość specyfiki lokalnego i międzynarodowego rynku telekomunikacyjnego i pocztowego, e-commerce oraz komunikacyjny know-how na międzynarodowym poziomie.

Doświadczenie regulacyjne jako osoby pełniącej funkcję krajowego organu regulacyjnego daje nam unikalną kompetencję w obszarze mechanizmów obowiązujących na rynkach regulowanych. Naszym Klientom oferujemy najwyższy standard usług doradczych w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, a także zakresem działania administracji publicznej oraz funduszy europejskich.

NASZ ZESPÓŁ

W dzisiejszych czasach potrzeby nowocześnie zarządzanej firmy może zapewnić wyłącznie dysponowanie zapleczem odpowiednich specjalistów. MMI Proconnect współpracuje z wszechstronnie wykształconymi radcami prawnymi, adwokatami oraz inżynierami dysponującymi bogatym doświadczeniem zdobytym podczas realizacji złożonych projektów.

Nasi eksperci zdobywali doświadczenie pracując w międzynarodowych korporacjach z branży, a także w urzędach administracji publicznej.

CO NAS WYRÓŻNIA

Jesteśmy polską, niezależną, dynamicznie rozwijającą się kancelarią prawno - doradczą, łączącą doskonałą znajomość specyfiki lokalnego i międzynarodowego rynku telekomunikacyjnego i pocztowego, e-commerce oraz komunikacyjny know-how na międzynarodowym poziomie. Doświadczenie regulacyjne jako osoby pełniącej funkcję krajowego organu regulacyjnego daje nam unikalną kompetencję w obszarze mechanizmów obowiązujących na rynkach regulowanych.

Naszym Klientom oferujemy najwyższy standard usług doradczych w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, a także zakresem działania administracji publicznej oraz funduszy europejskich.

Cechują nas:

 • Otwarta komunikacja, a także poszukiwanie najlepszych rozwiązań adekwatnych do zidentyfikowanych potrzeb, czy problemów z nastawieniem na rozwój rynku cyfrowego,
 • Profesjonalizm,
 • Pełna odpowiedzialność za projekty i jakość pracy,
 • Długoletnie doświadczenie,
 • Wysokie standardy etyczne i zdolności interpersonalne,
 • Znajomość środowiska międzynarodowego w obszarze telekomunikacji i ICT, niuansów dyplomacji oraz negocjacji .

„Naszym celem, jako przedsiębiorstwa, jest nie tylko najlepszy, lecz wręcz wyjątkowy poziom obsługi klienta.” Sam Walton.

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie zespołu MMI Proconnect to nie tylko wieloletnia praca nad implementacją prawa unijnego do polskiego porządku prawnego, rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej, rynku pocztowego, w tym e – commerce, likwidowaniem barier inwestycyjnych i prawnych, czy rozwojem społeczeństwa informacyjnego z poziomu administracji państwowej. 

To także znajomość procesów negocjacyjnych, tajników dyplomacji oraz obycie międzynarodowe związane z udziałem w pracach organizacji takich jak Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, Rada Unii Europejskiej czy BEREC (Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej).

Doświadczenie MMI Proconnect to jednak przede wszystkim realny i długoletni wpływ na sektor telekomunikacji w Polsce poparty konkretnymi osiągnięciami

Zespół

Magdalena Gaj

WSPÓLNIK ZARZĄDZAJĄCY. RADCA PRAWNY

Ekspert z ponad 16 letnim doświadczeniem na rynku telekomunikacyjnym. Absolwentka prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W latach 2012 – 2016 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, krajowego regulatora rynku telekomunikacji i poczty.

Karierę rozpoczęła w 1998 r. jako aplikant radcowski w Kancelarii radców prawnych. Od 2001r. w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji, odpowiadała za prowadzenie spraw sądowych. Następnie po przekształceniach regulatora w Urząd Komunikacji Elektronicznej, jako Dyrektor Departamentu Prawnego, brała czynny udział w opracowywaniu rozstrzygnięć podejmowanych przez Urząd na postawie prawa telekomunikacyjnego, prawa pocztowego i administracyjnego, jak również prawa europejskiego.

W latach 2001 2004 prowadziła także prywatną praktykę prawniczą, świadcząc usługi z zakresu prawa budowlanego, zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz szeroko rozumianej obsługi korporacyjnej.

W latach 2009-2012 pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, będąc odpowiedzialną za polski rynek telekomunikacyjny. Inicjatorka Okrągłego Stołu Szerokopasmowego w Polsce, platformy wymiany wiedzy i informacji pomiędzy rządem, samorządami i przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

Swoją działalność w rządzie skoncentrowała głównie na nowelizacji prawa doprowadzając do zmian zgodnych z prawodawstwem unijnym i wprowadzaniu zapisów ułatwiających inwestycje w budowę sieci telekomunikacyjnych oraz ochronę konsumenta.

Jako Prezes UKE aktywnie wpływała na stan ryku telekomunikacyjnego w Polsce, m.in. uwalniając częstotliwości w pasmach 1800 MHz, 800 MHz i 2,6 GHz, inicjując liczne kampanie i akcje pro-konsumenckie, analizując jakość usług telekomunikacyjnych czy doprowadzając poprzez regulacje do spadku cen telefonii komórkowej czy wzrostu wartości rynku Internetu mobilnego o 132%.

MOJE OSIĄGNIĘCIA

Cyfryzacja telewizji naziemnej:

 • Przygotowanie przyjętego przez Radę Ministrów Planu Wdrażania Telewizji Cyfrowej w Polsce oraz Ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej,
 • Następnie jako Prezes UKE nadzór i koordynacja nad procesem cyfryzacji telewizji naziemnej i wyłączeniem nadajników analogowych.

Wspieranie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej:

 • Przygotowanie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
 • Inicjowanie współpracy między rynkiem telko i energetyką,
 • Przeprowadzenie aukcji na częstotliwości z zakresu 800 Mhz na potrzeby telefonii mobilnej.

Walka z wykluczeniem cyfrowym, działania na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych i równym dostępem do ICT wśród kobiet i mężczyzn:

 • Zainicjowanie programu cyfrowych latarników – specjalnych nauczycieli Internetu, którzy mają walczyć z wykluczeniem cyfrowym,
 • Udział w pracach nad przepisami, dzięki którym w ciągu jednego dnia i bez opłat można przenieść numer do innego operatora,
 • Zainicjowanie konkursu dla studentek uczelni technicznych „Dziewczyny w Nowych Technologiach”.

Rynek pocztowy:

 • Przeprowadzenie po liberalizacji rynku, jak pierwszy regulator w Europie, otwartego konkursu na operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej.

Osiągnięcia na forum międzynarodowym:

 • Przewodnictwo w negocjacjach pomiędzy Radą UE – Parlamentem UE i Komisja pierwszej polityki widma radiowego (RSPP). Zakończone sukcesem w trakcie polskiej prezydencji w roku 2011 r.,
 • Dzięki staraniom Magdaleny Gaj Polska po wielu latach nieobecności została członkiem Rady Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) i przyspieszono proces zawarcia porozumień międzynarodowych w zakresie transgranicznej koordynacji wykorzystania pasma 800 MHz,
 • Wybór na przewodniczącą Rady Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej "Intersputnik" (2012, roczna kadencja),

Przewodniczenie obradom Forum Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (World Summit on Information Society Forum).

(+48) 723 998 061

Małgorzata Olszewska

WSPÓLNIK ZARZĄDZAJĄCY

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w administracji rządowej. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie wykłada „Ochronę konsumentów w Internecie”.

W latach 2012-2014 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, odpowiedzialna za telekomunikację, pocztę i fundusze unijne.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1999 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 2004 – 2010 związana z Urzędem Komunikacji Elektronicznej na stanowisku naczelnika Wydziału Legislacji i Prawa Unijnego. Następnie, w latach 2010-2012 pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury.

Jako podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odpowiadała za sprawy związane z telekomunikacją o zasięgu ogólnopolskim tj. cyfryzację telewizji naziemnej w Polsce, opracowanie i wdrożenie strategii Państwa w obszarze budowy Internetu szerokopasmowego (Narodowy Plan Szerokopasmowy) oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wykonywała również zadania związane z nadzorem właścicielskim wobec Poczty Polskiej S.A. Przez wiele lat uczestniczyła w pracach związanych z programami strategicznymi, a także będącymi ich efektem zmianami legislacyjnym w zakresie prawa europejskiego, jak i  krajowego.

Pod jej kierunkiem powstały takie dokumenty jak Narodowy Plan Szerokopasmowy czy „Poradnik dla zarządców dróg”. Jest autorką wielu nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, w tym ostatnie dużej nowelizacji ustawy – Prawo telekomunikacyjne z 2013 r.

MOJE OSIĄGNIĘCIA

Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego zakładającego:

 • Wzmocnienie ochrony praw konsumenta usług telekomunikacyjnych,
 • Skrócenia do jednego dnia czas na przeniesienie numeru,
 • Skrócenia z 24 do 12 miesięcy okresu retencji danych,
 • Ułatwienia w dostępie do usług i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
 • Lepszą efektywność w gospodarowaniu zasobami częstotliwości,
 • Ułatwienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność telekomunikacyjną oraz nowe uregulowania dot. udostępniania infrastruktury telekomunikacyjnej.

Ustawa prawo pocztowe.

 • Ustawa prawo pocztowe - Ustawa dokonała w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług,
 • Odpowiedzialna za nadzór właścicielski nad spółką skarbu państwa – Poczta Polska.

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji.

 • Audiowizualne usługi na zadanie nowelizacji ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji ( Dz. U. z 1993 r., Nr 7, poz. 34 z późn. zm.) – w zakresie implementacji dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych na żądanie.

Fundusze Unijne:

 • Nadzór i koordynacja nad wykonywaniem zadań przez instytucję pośredniczącą oraz wdrażające dotyczących funduszy unijnych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w zakresie dotyczącym działań 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, a także VII osi dotyczącej projektów w zakresie e-administracji,
 • Przygotowanie dokumentów programowych dotyczących I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (rozwój Internetu szerokopasmowego),
 • Negocjacje z Komisją Europejską w zakresie wdrożenia w Polsce planu naprawczego dotyczącego projektów w zakresie e-administracji w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

Osiągnięcia na forum międzynarodowym:

Odpowiedzialna za kampanię w wyborach Polski do Rady Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU oraz Magdaleny Gaj na zastępcę sekretarza generalnego. Obie kampanie zakończone sukcesem. Polska utrzymała swoje członkowstwo w Radzie ITU, a polska kandydatka osiągając 1/3 wszystkich głosów osiągnęła wynik najwyższy z dotychczas osiąganych przez polskich kandydatów.

(+48) 505 800 444
Siedziba główna
ul. Pańska 98/51, 00-837 Warszawa
tel. (+48) 723 998 061
tel. (+48) 505 800 444
Pokaż na mapie

wiper-pixel