prawo lokalowe

Pomoc prawna kancelarii w wszystkich sprawach z zakresu prawa lokalowego. Ochrona prawa lokatorów, ustanowienia odrębnej własności lokalu, wykupu lokalu, praw i obowiązków właścicieli lokali, eksmisja z lokalu, zarządu nieruchomością wspólną, zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych, dochodzenie wykonania przez dewelopera obowiązków wynikających z umowy, dochodzeniem kar umownych oraz odszkodowań wynikających z nienależytego wykonania lub niewykonania umowy deweloperskiej, roszczenia wynikające z czynszów i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu, zapłata wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu, sprawy związane z lokalami komunalnymi, o roszczenia związane z korzystaniem ze wspólnego lokalu przez współwłaścicieli, tworzenie nowych lokali, podział i łączenie lokali, dziedziczenie lokali, sprawy związane z zakładaniem, prostowaniem, wpisami w księgach wieczystych.

wiper-pixel