Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy

Siedziba główna
1ul. Dąbrowskiego 22/105, 40-032 Katowice
tel. (32) 201 44 56, faks (32) 201 44 58
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

MISJA

Nasza uczciwość, rzetelność i profesjonalizm gwarancją bezpieczeństwa prawnego naszych klientów.


Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy oferuje pomoc prawną w zakresie:

 • udzielania pisemnych porad i ustnych konsultacji w zakresie prawa,
 • sporządzania opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych,
 • opracowywania projektów wszelkich aktów prawnych, w tym: umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, uchwał, regulaminów i zarządzeń,
 • zastępowania klienta lub udziału łącznie z nim w negocjacjach,
 • reprezentowania klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami (w tym w postępowaniu grupowym), urzędami i innymi organami oraz wnoszenia wszelkich związanych z tym pozwów, podań, wniosków, środków odwoławczych i innych pism.
 • Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz Związków Komunalnych. Posiadamy referencje Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego KZK GOP oraz Komunikacji Międzygminnej w Chrzanowie.

Czym się zajmujemy:

 • świadczymy pomoc oraz doradztwo prawne wszystkim podmiotom występującym w obrocie prawnym, a więc osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym, zarówno w sprawach dotyczących prowadzonej przez nie działalności gospodarczej lub zawodowej, jak i w sprawach prywatnych;
 • prowadzimy obrony w sprawach o wykroczenia, w postępowaniach dyscyplinarnych i w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
 • reprezentujemy również w postępowaniach: karnym, karnym skarbowym, o wykroczenia, a także w postępowaniu o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych pokrzywdzonego, powoda cywilnego, oskarżyciela posiłkowego, osobę zobowiązaną do odpowiedzialności posiłkowej oraz interwenienta;
 • nie prowadzimy spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, jak i obron osób fizycznych oskarżonych o popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Nasi prawnicy występują w imieniu klienta jako pełnomocnicy:

 • przed sądami wszystkich instancji, w postępowaniu cywilnym, pracy i karnym; przed Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz przed sądami polubownymi (arbitrażowymi);
 • w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej, zarówno w pierwszej instancji, jak i w instancji odwoławczej (w urzędach: miast, gmin, powiatów, marszałkowskich i wojewódzkich; w ministerstwach i urzędach centralnych; przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi, przed urzędami i izbami skarbowymi);
 • w postępowaniu egzekucyjnym, sądowym (w tym w postępowaniu grupowym) i administracyjnym.

Zespół

Zenon Klatka

RADCA PRAWNY

Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i tytuł magistra prawa w 1962 r.; wpisany na listę radców prawnych w 1967 r.

Obsługa przedsiębiorstw państwowych, najwyższej Izby Kontroli, organu administracji rządowej, spółdzielni i spółki w okresie 1967 – 1990; Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w latach 1990 – 1996; w latach 1996 do 2003 Dyrektor Funduszu Górnośląskiego S.A., Dyrektor w spółce deweloperskiej z udziałem kapitału zagranicznego; przewodniczący Rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; członek rad nadzorczych spółek handlowych; arbiter w sądach arbitrażowych. Właściciel kancelarii radców prawnych od 1996 r. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach od 1987 r. do 1999 r. i Dziekan tej Rady od 1995 r. do 1999 r. 

Członek Krajowej Rady Radców Prawnych od 1991 r. do 1995 r.; oraz w latach 1999 – 2007; Wiceprezes w latach 1999 do 2004 oraz Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 2004 – 2007; reprezentujący samorząd zawodowy w pracach sejmowych;  członek Rady Programowej czasopisma „Radca Prawny”;  członek Rady programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych; wykładowca na aplikacji radcowskiej i w szkoleniach dla radców prawnych;

Członek powołanego przez Ministra Sprawiedliwości zespołu dla opracowania założeń do projektu ustawy o zawodzie adwokata. Autor wydanych przez Wydawnictwo C.H. Beck książek: komentarza do ustawy o radców prawnych oraz książki „Wykonanie zawodu radcy prawnego i adwokata” w serii „Firma prawnicza w Unii Europejskiej ”; współautor książki dla aplikantów radcowskich „Zawód radcy prawnego”; Laureat „Złotego Paragrafu” dla Najlepszego Radcy Prawnego w roku 2007 – wyróżnienia przyznawanego przez „Gazetę Prawną”; Laureat Platynowej Laury Umiejętności i Kompetencji – wyróżnienia przezwanego przez Regionalna Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Jędrzej Klatka

RADCA PRAWNY

Radca Prawny w Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy w Katowicach, Przewodniczący Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych.

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, uzyskanie tytułu magistra prawa w 1995 r. oraz studia doktoranckie z zakresu Prawa prywatnego międzynarodowego na w/w wydziale w latach 1995 – 1999. Wpisany na listę radców prawnych w 1999 r. Od 2000-2007 wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych „Z. Klatka i syn” s. c., a od 2007 roku partner w Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy.

Znajomość języka angielskiego potwierdzona świadectwami wydanymi przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate; w zakresie The First Certificate in English – w roku 1990, oraz w zakresie The Proficiency in English w roku 1992.

Ukończone kursy i studia uzupełniające: „International Business and Trade Summer Law Program” (kurs międzynarodowego prawa handlowego) zorganizowany przez Columbus School of Law – the Catholic University of America z Waszyngtonu wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim – 1993 r.; System prawa precedensowego (common law) i prawo Unii Europejskiej w Brytyjskim Ośrodku Studiów Prawa Angielskiego i Europejskiego The British Center of English and European Legal Studies) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – świadectwo z najwyższym wyróżnieniem (with distinction) – 1994 r.; pierwsze miejsce na I Środkowoeuropejskim Konkursie Sądowniczym Prawa Unii Europejskiej w 1995 r.

Zakres obsługi prawnej świadczonej przez radcę prawnego Jędrzeja Klatkę obejmuje m. in. ustne doradztwo prawne, reprezentację przed organami administracji rządowej i samorządowej, sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, Krajową Izbą Odwoławczą przy Urzędzie Zamówień Publicznych, organami ścigania, Regionalną Izbą Obrachunkową, sporządzanie projektów pism i dokumentów, projektów umów, opinii i ekspertyz prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawy Prawo przewozowe, a także w zakresie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Radca prawny Jędrzej Klatka od 10 lat prowadzi wykłady z Prawa zamówień publicznych oraz z Prawa Ochrony Środowiska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, a także prowadzi liczne wykłady na zlecenie podmiotów zewnętrznych, firm szkoleniowych. Autor wielu publikacji, m.in. licznych artykułów o tematyce transportu zbiorowego opublikowanych m.in. w kwartalniku „Komunikacja publiczna” czy publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i gospodarowania odpadami.

Michał Kuźniak

RADCA PRAWNY

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i tytuł magistra prawa w 2001 r.; studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego od 2001 r.;  wpisany na listę aplikantów radcowskich w 2002 r.;  znajomość języka angielskiego - świadectwo Test of English as a Foreign Language (TOEFL) w 1997 r.; znajomość prawniczego języka niemieckiego potwierdzona świadectwem wystawionym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Trewirze (Deutsch als Fremdsprache-Rechtswissenschaft [Oberstufe]) w 2000 r.; ukończony kurs systemu prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej (Introduction to English and EU law) organizowany przez University of Cambridge na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w 1999 r.; kurs językowy prawa niemieckiego i prawa Unii Europejskiej (Intensivkurs Deutsches und Europäisches Recht - Fachsprache Recht) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; stypendium naukowe w Niemczech na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Trewirze ufundowane przez Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) w latach 1999 r. - 2000 r.; praktyka w niemieckiej kancelarii prawniczej "Kremer & Grünkorn" we Frankfurcie nad Odrą w 2000 r.; praktyka prawnicza w Kancelarii Radców Prawnych "Z. Klatka i syn" s. c. od 2000 r. do stycznia 2007 r.

W dniu 31 stycznia 2007 r. został partnerem Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy.

Agnieszka Dylong

RADCA PRAWNY

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w latach 2003 – 2008; uzyskanie tytułu magistra w 2008 r.

W 2006 r. w ramach stypendium odbyła półroczne studia w Paryżu na Uniwersytecie Paris 12; wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach w 2013 r. pod numerem Kt-3013. Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem Certificate of Advanced English, języka francuskiego potwierdzona Diplôme approfondi de langue française (DALF), w tym języka francuskiego prawniczego potwierdzona dyplomem z wyróżnieniem Paryskiej Izby Przemysłowo – Handlowej (CCIP).

W lutym 2008 r. rozpoczęła praktykę prawniczą w Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy.

Współautorka poradnika dla gmin, pt. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz współautorka „Analizy obowiązujących aktów prawnych dotyczących tematyki azbestowej” sporządzonej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.

W Kancelarii zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu zamówień publicznych, ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami oraz transportu publicznego.

Dominika Nosal

RADCA PRAWNY

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w latach 2006-2011; uzyskanie tytułu magistra w 2011 r. 

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach w 2015 r. pod numerem Kt-3352.

Z Kancelarią Radców Prawnych Klatka i Partnerzy związana jest od 2010 roku, gdzie odbywała miesięczne praktyki. W 2011 rozpoczęła pracę w Kancelarii. Następnie w 2012 została zatrudniona w charakterze aplikantki radcowskiej, a od 2015 roku jest radcą prawnym. W Kancelarii zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami, a także prawa budowlanego oraz szeroko pojętego prawa administracyjnego.


Anna Knapik

RADCA PRAWNY

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008 ? 2013; uzyskanie tytułu magistra w czerwcu 2013 r. Od września 2010 do lutego 2011 r. studiowała w ramach stypendium Erasmus na Universite Paris Sud 11 w Paryżu. Biegła znajomość języka francuskiego potwierdzona certyfikatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w Katowicach.

Odbywała praktyki w sądzie rejonowym oraz kancelariach radców prawnych w Katowicach. Związana z Kancelarią Radców Prawnych Klatka i partnerzy od 2012 roku. Wpisana na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach w 2013 r. Wpisana na listę radców prawnych w 2017 r.

Wykładowca panelu pt. Wyprzedź kierowców zanim spowodują nadużycia: anatomia przewidywania i gaszenia „pożaru” podczas konferencji Flotowe Spotkania Handlowe, które odbyło się w październiku 2015 r.


Galeria zdjęc kancelarii

Siedziba główna
ul. Dąbrowskiego 22/105, 40-032 Katowice
tel. (32) 201 44 56, faks (32) 201 44 58
Pokaż na mapie

wiper-pixel