ochrona środowiska

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody. Pomoc prawna we wszystkich sprawach związanych z prawem wodnym, pozwoleniami zintegrowanymi, gospodarka odpadami, handlem emisjami, karami i odpowiedzialnością za szkody w środowisku, uzyskiwaniem decyzji środowiskowych, odprowadzaniem ścieków, emisją substancji i energii do środowiska, gospodarką i transportem materiałów i substancji niebezpiecznych, ochroną przed promieniowaniem elektromagnetycznym i jonizującym, obrotem gospodarczym i stosowaniem substancji oraz preparatów niebezpiecznych, ochroną przed hałasem, procesami inwestycyjnymi ingerującymi w środowisko.