Kancelaria Radcy Prawnego Opinio Doctorum

Siedziba główna
1ul. 1 Maja 17/6
Grodzisk Mazowiecki
795-479-789
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Nasze usługi

PRAWO MEDYCZNE

 • regulaminy, statuty, procedury wewnętrzne dla podmiotów leczniczych – procedury compliance,
 • reprezentowanie i ochrona praw podmiotów leczniczych, jak również aptek w zakresie kontroli NFZ, reprezentowanie stron w zakresie negocjacji oraz ewentualnych roszczeń związanych z „błędami medycznymi” na etapie przedsądowym jak i procesowym,
 • analizy, opinie, opracowania techniczne w zakresie spełnienia wymogów budowlanych i sanitarnych w funkcjonowaniu podmiotów medycznych,
 • ochrona dóbr osobistych lekarzy, pielęgniarek i innych osób świadczących usługi opieki medycznej,

PRAWO CYWILNE I MEDIACJE

 • zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami w tym w postępowaniu egzekucyjnym,
 • wezwania do zapłaty, pozwy, nakazy zapłaty, sprzeciwy od nakazów zapłaty,
 • apelacje i kasacje,
 • sporządzanie opinii, umów, regulaminów , statutów w pełnym zakresie (sprzedaż, dostawa, zlecenie, dzieło, roboty budowlane, przewóz, spedycja itd.) oraz umowy nienazwane (factoring, forfaiting itp.),
 • odzyskiwanie nieruchomości utraconych w wyniku tzw. dekretu Bieruta, roszczenia uzupełniające z tytułu korzystania z nieruchomości,
 • analiza i weryfikacja ochrony praw wierzycieli względem dłużników niewypłacalnych – skargi pauliańskie,
 • organizacja i przeprowadzanie mediacji przedsądowych oraz już na etapie postępowania.

PRAWO UBEZPIECZEŃ I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • realizacja roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w tym za działania/zaniechania podmiotów leczniczych,
 • gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe – dochodzenia należności przed zakładami ubezpieczeń, ochrona prawna beneficjentów oraz zlecających udzielenie gwarancji przez nieuzasadniona wypłata.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • separacje, rozwody, alimenty, ustalanie kontaktu z dzieckiem, poszukiwanie majątku, wycena majątku,
 • ustalenie/zaprzeczenie macierzyństwa, ojcostwa, ustanowienie opieki i kurateli,
 • realizacja uprawnień ze świadczeń opieki społecznej,

PRAWO ADMINISTRACYJNE 

 • zażalenia i odwołania od postanowień i decyzji, skargi administracyjne i skargi kasacyjne przed sądami administracyjnymi na terenie całego kraju, w pełnym zakresie w tym w szczególności sprawy budowlane, ubezpieczenia społeczne, „świadczenia socjalne”.

Budowlane i inwestycyjne

 • sporządzanie opinii i wykonywanie analiz stanu prawnego nieruchomości oraz wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym,
 • reprezentowanie stron w całym procesie inwestycyjnym (budowy, rozbudowy, nadbudowy) oraz na etapie użytkowania obiektów,
 • pomoc prawna inwestorom, kierownikom budowy, architektom, geodetom, inżynierom, zarządcom nieruchomości, rzeczoznawcom, pośrednikom oraz wspólnotom mieszkaniowym w zakresie prawa nieruchomości, odpowiedzialności cywilnej, zabezpieczenia roszczeń,
 • przygotowanie i opiniowanie umów o roboty budowlane, prace projektowe i innych zleceń dotyczących wykonywania prac w nieruchomościach,
 • pełna obsługa prawna nieruchomości w tym nieruchomości specjalnych – stacje paliw, oczyszczalnie ścieków, wysypiska, materiały niebezpieczne (ADR), centra przeładunkowe itd.

Ochrona środowiska i prawo wodne

 • sporządzanie opinii i analiz w zakresie prawa ochrony środowiska, stanu prawnego przedsiębiorstw oraz inwestycji oddziałujących na środowisko, reprezentowanie stron przed sądami i organami administracji publicznej w zakresie „roszczeń środowiskowych”
 • ochrona interesów w „ocenie oddziaływania”,
 • prowadzenie „statystyki środowiskowej” w tym zasadności i wysokości naliczanych opłat środowiskowych, sporządzanie i przesyłanie raportów do organów ewidencyjnych, spory prawne.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 • zastępstwo przed organami,
 • dokonywanie analizy prowadzonych postępowań, doradztwo prawne na każdym etapie postępowania, realizacja środków zaskarżenia.

PRAWO GOSPODARCZE I PODATKOWE

 • tworzenie i rejestracja spółek,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji prawnej spółek kapitałowych,
 • optymalizacja kosztów działalności i obciążeń podatkowych,
 • fuzje i przejęcia,
 • prawo papierów wartościowych oraz swapy, derywaty itp.,
 • optymalizacja zobowiązań podatkowych i reprezentowanie przez organami administracji skarbowej.

PRAWO STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ

 • prowadzenie pełnej obsługi prawnej organizacji pożytku publicznego,
 • spory i roszczenia z tytułu rozliczeń dotacji z PFRON i jednostkami samorządowymi.

PRAWO KARNE

 • występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego przed wszystkimi sądami,
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z popełnieniem przestępstwa od jego sprawcy.

SZKOLENIA

 • Na terenie całego kraju z prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa medycznego oraz gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.

Zespół

Radca Prawny dr Łukasz Siudak

Naukowa jakość pomocy prawnej.

Kancelaria prowadzona jest przez Radcę Prawnego dra Łukasza Siudaka, który doświadczenie prawnicze zdobył podczas pracy na rzecz największych polskich korporacji oraz wiodących kancelarii prawniczych. Doświadczenie prawnicze już od 2006 r. 

Obok uprawnień zawodowych właściciel kancelarii jest także doktorem nauk prawnych i łączy zdobyte doświadczenie praktyczne z naukowym poziomem świadczenia usług.

Obecnie Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną kilkunastu przedsiębiorców - zapraszamy do zapoznania się z wybranymi referencjami w zakładce referencje.

Z Kancelarią na stałe współpracują architekci, inżynierowie budowlani oraz lekarze, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają jakże istotne, poza prawne elementy świadczenia pomocy prawnej, w celu jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia dla klienta.

Większość spraw w kancelarii prowadzona jest przez właściciela, co gwarantuje najwyższą jakość świadczonej pomocy prawnej i bezpośredni kontakt z radcą prawnym.

"Serdecznie zapraszam do zapoznania się z moimi artykułami, publikacjami naukowymi oraz monografiami z zakresu prawa cywilnego, w tym w szczególności z prawa medycznego, budowlanego, ubezpieczeń oraz prawa administracyjnego i prawa handlowego" 

Zapraszam do współpracy

Dr Łukasz Siudak

795-479-789
Siedziba główna
ul. 1 Maja 17/6
Grodzisk Mazowiecki
795-479-789
Pokaż na mapie

wiper-pixel