Kancelaria Radcy Prawnego Sławomir Kamrowski

Siedziba główna
1ul. Kopernika 1/10, 10-510 Olsztyn, I piętro
tel. kom.: 691-928-215
tel./fax: 89 541 20 25
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

W ramach usług świadczonych na rzecz osób fizycznych oferujemy Państwu kompleksową pomoc prawną we wszystkich sprawach życia codziennego, a także w sytuacjach wyjątkowych.

Pomoc prawna dla osób fizycznych obejmuje przede wszystkim:

 • udzielanie pisemnych i ustnych porad i konsultacji w zakresie prawa,
 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów zawieranych zarówno w obrocie cywilnym, jak i gospodarczym,
 • reprezentację Klientów na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, organami administracji państwowej i samorządowej,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pozwów, wniosków, środków zaskarżenia (w tym apelacja, zażalenie, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego, skarga kasacyjna, kasacja, skarga na czynności komornika sądowego i inne) oraz innych pism procesowych,
 • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych,
 • prowadzenie postępowań na etapie przedsądowym,
 • organizowanie i prowadzenie negocjacji i mediacji, a także występowanie przed sądami polubownymi.

OFERTA DLA FIRM i INSTYTUCJI

W ramach usług świadczonych dla podmiotów gospodarczych Kancelaria oferuje profesjonalne i kompleksowe usługi związane z obsługą prawną przedsiębiorstw oraz innych podmiotów, a w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji.

Do zakresu usług Kancelarii wchodzą w szczególności:

 • obsługa bieżąca firm oraz innych podmiotów (m.in. sporządzanie pisemnych opinii prawnych, udzielanie porad prawnych),
 • zakładanie działalności gospodarczej oraz pomoc prawna w trakcie przekształceń podmiotów gospodarczych (m. in. rejestracja spółki, stowarzyszenia itd., zmiany formy prawnej),
 • sprawy ze stosunków wewnętrznych spółek i innych podmiotów (m. in. przygotowywanie projektów uchwał, protokołów walnych zgromadzeń),
 • sporządzanie uchwał, regulaminów, a także innych aktów wewnętrznych,
 • sporządzanie wszelkich umów handlowych wykorzystywanych w obrocie gospodarczym,
 • sprawy z zakresu prawa upadłościowego (m.in. wnioski o ogłoszenie upadłości, wpis na listę wierzytelności, sprzeciw od listy wierzytelności),
 • sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz kontrolnych,
 • reprezentacja w postępowaniach windykacyjnych i egzekucyjnych;
 • prowadzenie negocjacji, mediacji oraz reprezentacja w różnego rodzaju postępowaniach pozasądowych jako pełnomocnik strony.

Zespół

SŁAWOMIR KAMROWSKI

RADCA PRAWNY

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Sławomir Kamrowski (nr wpisu OL – 1605), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie od 2012 r.

Radca prawny Sławomir Kamrowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Następnie w 2014 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie i zdał egzamin radcowski. W trakcie aplikacji czynnie pracował na rzecz samorządu radcowskiego będąc starostą roku oraz delegatem aplikantów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

Radca prawny Sławomir Kamrowski zdobywał doświadczenie pod patronatem radcy prawnego Tomasza Staranowicza, współpracując jednocześnie z uznanym radcą prawnym i wykładowcą akademickim dr Adamem Zienkiewiczem. Jednocześnie zgłębiał swoją wiedzę na praktykach organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie w sądach, prokuraturze oraz urzędach i instytucjach.

+48 691 928 215
Siedziba główna
ul. Kopernika 1/10, 10-510 Olsztyn, I piętro
tel. kom.: 691-928-215
tel./fax: 89 541 20 25
Pokaż na mapie

wiper-pixel