Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Siedziba główna
1ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426 05 30
fax: (+48) 12 426 05 40
Pokaż na mapie
2ul. Twarda 4
00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 850 10 10
fax: (+48) 22 697 63 72
Pokaż na mapie
Pokaż inne siedziby firmy »

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy powstała z kancelarii adwokackiej założonej w 1993 roku przez adwokat prof. dr hab. Elżbietę Traple. W 1999 roku wspólnikiem został adwokat Xawery Konarski, a następnie adwokat dr hab. Paweł Podrecki. W 2006 roku zostało otwarte biuro w Warszawie. W 2009 roku do grona wspólników dołączyli adwokat Beata Matusiewicz-Kulig oraz adwokat dr Tomasz Targosz, a dwa lata później adwokat dr Jan Byrski oraz adwokat Wojciech Kulis. W 2016 roku wspólnikami zostali adwokat Agnieszka Schoen, rzecznik patentowy dr Anna Sokołowska-Ławniczak, radca prawny Agnieszka Wachowska oraz radca prawny Rafał Klimek.

Dziś zespół kancelarii to zespół liczący ponad 50 prawników, w skład którego wchodzą: adwokaci, radcowie prawni, doktorzy nauk prawnych, rzecznicy patentowi, aplikanci adwokaccy i radcowscy oraz doktoranci i młodsi prawnicy. Zespół został stworzony w oparciu o dobór kadry pod względem umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, znajomości języków obcych, a także doświadczenia zawodowego zdobytego podczas staży zagranicznych.

Kancelaria stale świadczy pomoc prawną polskim i zagranicznym przedsiębiorcom z wielu sektorów gospodarki, a także podmiotom publicznym. Pełni również funkcję stałego eksperta dla licznych organizacji gospodarczych i branżowych, a także stowarzyszeń zrzeszających twórców. Prawnicy Kancelarii wykonują pracę w dwóch biurach: w Krakowie i Warszawie. Zapewniają obsługę prawną w językach: polskim, angielskim, francuskim i niemieckim.

Zespół

adw. prof. dr hab. Elżbieta Traple

STARSZY PARTNER, ADWOKAT Starszy partner i współzałożycielka kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się prawem cywilnym i prawem własności intelektualnej. Do jej zainteresowań naukowych zalicza się także prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo własności przemysłowej i prawo farmaceutyczne. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom, a także podmiotom z sektora publicznego. Od 10 lat jest prezesem Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Zasiada w Radzie do Spraw Cyfryzacji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz arbitrem Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
+48 12 426 05 30

adw. Xawery Konarski

STARSZY PARTNER, ADWOKAT Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych. Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT.
+48 22 850 10 10

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

STARSZY PARTNER, ADWOKAT Ekspert prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa nowych technologii i prawa cywilnego. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Jako pełnomocnik i doradca prawny wspiera zarządy wielu dużych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce. Reprezentuje klientów w sprawach sądowych oraz w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Pełnił również funkcje arbitra Komisji Prawa Autorskiego i arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Uczestniczy w pracach nad projektami ustaw oraz sporządza ekspertyzy dla Sejmu i Senatu RP. Współpracował z Komisją Kodyfikacji Prawa Cywilnego.
+48 22 850 10 10

adw. Beata Matusiewicz-Kulig

PARTNER, ADWOKAT Specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych oraz doradztwie z zakresu prawa nieuczciwej konkurencji, prawa własności przemysłowej, jak również prawa cywilnego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami polubownymi, w tym przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych oraz w postępowaniach przez Urzędem Patentowym RP oraz OHIM. W kancelarii kieruje pracami zespołu ds. rozwiązywania sporów i arbitrażu oraz jest członkiem Praktyki Prawa Własności Intelektualnej. Prowadziła szereg procesów sądowych w imieniu wiodących na polskim rynku podmiotów z branży telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, ubezpieczeniowej i FMCG w sprawach z zakresu ochrony przed nieuczciwą konkurencją, w tym nieuczciwą reklamą oraz znaków towarowych. Reprezentuje znane firmy farmaceutyczne w sporach sądowych dotyczących nieuczciwej reklamy produktów leczniczych oraz suplementów diety. Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących nieuczciwej reklamy porównawczej i reklamy wprowadzającej w błąd.
+48 12 426 05 30

adw. dr Tomasz Targosz

PARTNER, ADWOKAT Specjalizuje się w sprawach z zakresu własności intelektualnej, w tym w szczególności w sporach z zakresu praw autorskich i pokrewnych oraz prawa patentowego, a także w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji i prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Reprezentował klientów w precedensowych sporach dotyczących ochrony patentów farmaceutycznych oraz ochrony praw autorskich w Internecie, a także w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i w postępowaniach sądowych z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK w sprawach dotyczących nadużycia pozycji dominującej, porozumień ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, prawa autorskiego oraz prawa nowych technologii, w tym m.in. Prawo Internetu, Prawo reklamy i promocji, Media a dobra osobiste, Handbuch des Persönlichkeitsrechts, monografii Nadużycie osobowości prawnej, Komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
+48 12 426 05 30
Siedziba główna
ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426 05 30
fax: (+48) 12 426 05 40
Pokaż na mapie

wiper-pixel