audyt prawny

Kompleksowa weryfikacja przyjętych praktyk, procedur i dokumentów wewnętrznych (wzorów, umów itp.) pod kątem zgodności z prawem. Audyt prawny obejmuje w szczególności: analizę ogólnej zgodności działalności podmiotu z przepisami prawa wraz z analizą ustawodawstwa regulującego działalność danej branży, analizę organizacji i funkcjonowania spółki, umów zawartych z członkami organów podmiotu, wspólnikami, akcjonariuszami oraz podmiotami powiązanymi, analizę spraw pracowniczych, zobowiązań spółki, umów z kontrahentami, analizę stanu prawnego nieruchomości, analizę stanu prawnego ruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym posiadania wymaganych prawem decyzji, koncesji, zezwoleń i licencji, analizę toczących się postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych, audyt ubezpieczeniowy, inne. Po audycie sporządzany jest raport, obejmujący stwierdzone uchybienia oraz rekomendowane propozycje zmian.

wiper-pixel