Kancelaria KONDRAT i Partnerzy

Siedziba główna
1Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
Tel: +48 22 831 12 34
Fax: +48 22 357 98 63
Pokaż na mapie
2ul. Biskupia 20/2, 31-144 Kraków
Tel: +48 662 708 556
Pokaż na mapie
3ul. Mściwoja 2/1, 81-361 Gdynia
Tel: +48 724 050 793
Pokaż na mapie
Pokaż inne siedziby firmy »

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

KONDRAT i Partnerzy to jedna z najbardziej dynamicznych polskich kancelarii prawnych, która przez 13 lat działalności znalazła się w gronie wiodących kancelarii w obszarze prawa własności intelektualnej, prawa farmaceutycznego i life science. Doradzamy na bieżąco w kwestiach regulacyjnych, a także reprezentujemy klientów w sporach sądowych oraz procedurach administracyjnych.

KONDRAT i Partnerzy to ponad 50-osobowy zespół, w skład którego wchodzą: adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doktorzy nauk chemicznych, inżynierowie i aplikanci oraz wspierający ich pracownicy administracyjni.

Specjalnie dla naszych klientów stworzyliśmy specjalistyczne oprogramowanie KONDRAT Management System, które zapewnia łatwy i stały dostęp do dokumentacji spraw prowadzonych przez Kancelarię 24/7 w każdym miejscu na świecie.

Kancelaria KONDRAT i Partnerzy była wielokrotnie wyróżniana w polskich i międzynarodowych rankingach prawniczych w obszarze IP, prawa farmaceutycznego i prawa konkurencji i konsumentów przez m.in.: Politykę Insight, Rzeczpospolitą, Chambers Europe, Legal 500 EMEA, Managing Intellectual Property, IP Stars, Intellectual Property Awards, World Trademark Review. 

Data założenia: 2006

Kancelarie partnerskie: > 100

Kraje prowadzonej działalności: 60

Ilość klientów: > 1000

Ilość prowadzonych spraw: > 10.000

Ranking Rzeczpospolitej: 60 miejsce (2019)

Zespół

DR MARIUSZ KONDRAT

partner zarządzający, dr nauk prawnych, adwokat, europejski rzecznik patentowy

Od 2006 r. zarządza Kancelarią KONDRAT i Partnerzy. Studiował na Wydziale Prawa KUL, UJ oraz na Uniwersytecie w Amsterdamie, Oxfordzie i Leuven. Przez 8 lat pracował w Departamencie Prawa Europejskiego w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Przez 2 lata prowadził wykłady z prawa europejskiego na UKSW. Od 20 lat zajmuje się tematami związanymi z prawem ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, prawem nowych technologii, life science, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz prawem procesowym. 

Autor wielu publikacji książkowych, w tym m.in. pierwszego Komentarza do Ustawy prawo farmaceutyczne (Wolters Kluwer, 2009 i 2016), Reklama produktów leczniczych w Systemie Prawa Medycznego – Prawo Farmaceutyczne (C.H. Beck, 2019), Community design regulation (C.H. Beck, 2015), European Union Trade Mark regulation (C.H. Beck, 2015), Prawo suplementów diety (Wolters Kluwer, 2012).

Występuje jako ekspert podczas konferencji organizowanych przez Urząd Patentowy RP.

Jest prawnikiem rekomendowanym przez szereg międzynarodowych rankingów prawniczych m.in. Legal 500 EMEA w dziedzinie Intellectual Property oraz Competition/antitrust, przez Managing Intellectual Property “IP Stars” w obszarze Trademark Protection and Patent Protection, przez Chambers Europe oraz World IP Review w obszarze Intellectual Property oraz przez World Trademark Review “WTR1000”.

JUSTYNA STEFAŃCZYK-KACZMARZYK

partner, radca prawny

Szef Departamentu Life Science. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Studium Ekspertów i Doradców Podatkowych w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm w zakresie prawa farmaceutycznego, prawa żywnościowego, prawa własności intelektualnej, prawa suplementów diety i kosmetyków, prawa konkurencji i konsumentów. Specjalizuje się również w prawie reklamy i multimediów, prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ochronie danych osobowych. Reprezentuje klientów w procesach sądowych dotyczących m.in. nieuczciwej konkurencji przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz w postępowaniach administracyjnych przed m.in.: Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym (GIF), Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS), Urzędem Patentowym (UPRP), Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych (URPL) oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK). Ponadto prowadzi negocjacje, mediacje i sprawy arbitrażowe. Na bieżąco doradza podmiotom z branży farmaceutycznej i spożywczej, w tym podmiotom odpowiedzialnym, hurtowniom farmaceutycznym i aptekom w zakresie wytwarzania, obrotu hurtowego i detalicznego, kwalifikacji, znakowania i reklamy produktów.

Autorka wielu artykułów w prasie codziennej, tytułach prawniczych, medycznych i farmaceutycznych. Współautorka dużych publikacji branżowych, m.in.: “Prawo farmaceutyczne. Komentarz” (Wolters Kluwer, 2016), “Prawo Suplementów Diety” (Wolters Kluwer, 2013) oraz “Prawo własności przemysłowej. Zbiór przepisów. Umowy Międzynarodowe. Tom II” (Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005).

Prelegentka podczas konferencji i szkoleń z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa żywnościowego oraz prawa własności intelektualnej, w tym takich zagadnień jak: znakowanie i reklamy produktów leczniczych i żywności, czyny nieuczciwej konkurencji w branży spożywczej i farmaceutycznej, stosowanie leków off-label, znaki towarowe w branży spożywczej i farmaceutycznej, nadużywanie pozycji dominującej i naruszanie zbiorowych interesów konsumentów, import równoległy produktów leczniczych, prawa pacjentów, reklama aptek, postępowania sądowe o naruszanie praw własności intelektualnej i czyny nieuczciwej konkurencji.

Jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie Competition/antitrust przez Legal 500 EMEA w 2019 r.

EWA NIESIOBĘDZKA-KRAUSE

partner, rzecznik patentowy

Współkieruje Departamentem Patentów i Znaków Towarowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz studiów Podyplomowych Studiów Prawo Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Wpisana na listę Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w Warszawie.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochroną prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz nieuczciwą konkurencją. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed krajowymi oraz międzynarodowymi organami z zakresu znaków towarowych, patentów oraz wzorów przemysłowych. Doradza, sporządza umowy i opinie prawne w sprawach dotyczących praw własności intelektualnej, w tym z zakresu zagadnień ochrony patentowej wynalazków. Wspiera klientów w realizowaniu programów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBiR. Prowadzi sprawy sporne przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym EPO, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej WIPO. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych.

Autorka wielu artykułów z zakresu prawa znaków towarowych na portalu www.znaktowarowy.info, m.in.: „Kształt batona KitKat nie może być znakiem towarowym”, „Używanie znanych znaków przy sprzedaży naśladujących zapachów”, „Coraz więcej zgłoszeń w WIPO”, „Obraz jako znak towarowy na przykładzie Straży Nocnej Rembrandta”.

Prelegentka podczas szkoleń w zakresie prawnej ochrony znaków towarowych oraz wynalazków.

Jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie Intellectual Property przez Legal 500 EMEA w 2019 r., a także przez Managing Intellectual Property “IP Stars” w 2019 r.

DR INŻ. MAGDALENA JEZIERSKA-ZIĘBA

partner, doktor nauk technicznych, rzecznik patentowy

Współkieruje Departamentem Patentów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zdobywała pracując w Instytucie Chemii Przemysłowej. Ukończyła także Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w Warszawie.

Specjalizuje się w przygotowywaniu opisów patentowych z dziedzin takich jak: chemia, farmacja, mechanika, elektronika oraz w badaniach patentowych. Jako doktor nauk technicznych posiada rozległą wiedzę z zakresu chemii organicznej. Przez 15 lat zajmowała się pracą naukową w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Jest współtwórcą 7 wynalazków chronionych patentami. Przygotowuje krajowe, europejskie i międzynarodowe zgłoszenia patentowe (EP, PCT). Doradza w zakresie walidacji patentów europejskich z zakresu chemii, biotechnologii, farmacji i medycyny.

Prowadzi postępowania przed urzędami patentowymi: Urzędem Patentowym RP (UPRP) , Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO). Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych przed sądami administracyjnymi  (Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny) i powszechnymi w sprawach cywilnych w zakresie naruszeń prawa do patentu. Sporządza opinie prawne w zakresie naruszeń praw własności intelektualnej.

Wspiera klientów w realizowaniu programów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBiR.

Jest autorką wielu publikacji naukowych z zakresu chemii oraz własności intelektualnej. Prelegentka podczas wielu konferencji i szkoleń z zakresu ochrony patentowej wynalazków m.in. podczas forum Life Science Open Space 2018.

Jest rzecznikiem rekomendowanym w dziedzinie Intellectual Property przez Legal 500 EMEA w 2019 r.

ANDRZEJ PRZYTUŁA

partner, adwokat

Współkieruje Departamentem Patentów i Znaków Towarowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim (obrona pracy magisterskiej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej) oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej klientów w zakresie prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej (w tym prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego i praw pokrewnych). Doradza również w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego i żywnościowego, w tym dotyczących tzw. produktów z pogranicza. Reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, EPO, EUIPO, WIPO, sądami administracyjnymi i powszechnymi.

Autor wielu artykułów z zakresu prawa znaków towarowych na portalu www.znaktowarowy.info, m.in. „Znaki towarowe zapachowe”, “Kontrowersje wokół przestrzennego znaku towarowego – studium przypadku znaku towarowego firmy APPLE”, “Apple Inc. przeciwny rejestracji znaku A.PL”, “Znak BETWIN jednak opisowy dla gier, loterii i zakładów”, “Zdolność odróżniająca szczególnego wyglądu powierzchni butelki wina musującego”, “Brak opisowego charakteru znaku towarowego słownego <Mała czarna>”, a także z zakresu wzorów przemysłowych na portalu www.wzoryprzemyslowe.info, m.in. „Niezarejestrowany wspólnotowy wzór przemysłowy – definicja, cechy i zakres jego ochrony”, „Wspólne cechy i przesłanki ochrony zarejestrowanego i niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego”, „Roszczenia z tytułu naruszenia praw do wzoru przemysłowego”. Współautor poradnika „Własność przemysłowa w projektach innowacyjnych” (Explanator, 2015).

Jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie Intellectual Property przez Legal 500 EMEA w 2019 r.

Galeria zdjęc kancelarii

Siedziba główna
Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
Tel: +48 22 831 12 34
Fax: +48 22 357 98 63
Pokaż na mapie

wiper-pixel