Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Chrzanowski

Siedziba główna
1ul. Kolejowa 45/53, 01-210 Warszawa
tel. +48 600 793 457
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

Pomagamy w osiąganiu celów na gruncie obowiązującego prawa, traktując każdą sprawę z najwyższą powagą i pełnym zaangażowaniem


ZAKRES USŁUG

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Kompleksowa obsługa twórców, artystów wykonawców, organizacji zbiorowego zarządzania oraz podmiotów gospodarczych w zakresie sporządzania opinii prawnych, tworzenia i opiniowania umów licencyjnych oraz umów przenoszących prawa autorskie (utwory architektoniczne, literackie, muzyczne, fotograficzne, programy komputerowe). Reprezentowanie twórców i artystów wykonawców przed sądami w sporach z pracodawcami, kontrahentami oraz organizacjami zbiorowego zarządzania. Doradztwo dla podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony danych osobowych, sporządzanie dokumentacji wymaganej przepisami o ochronie danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania).

ODSZKODOWANIA I PRAWO MEDYCZNE

Dochodzenie wszelkich należnych roszczeń (zadośćuczynienie, odszkodowania, renta) na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w miejscu pracy oraz w wyniku błędów medycznych. Reprezentowanie poszkodowanych w postępowaniach przed sądami, zakładami ubezpieczeń, szpitalami, ZUS oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za szkodę. Pomoc prawna i prowadzenie sporów w razie naruszenia dóbr osobistych osób fizycznych lub osób prawnych. Obsługa prawna i prowadzenie szkoleń dla podmiotów świadczących usługi z branży medycznej.

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Obsługa prawna i rejestracja spółek prawa handlowego, sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych oraz cywilnych, reprezentacja spółek w postępowaniach rejestrowych, zgłaszanie zmian (skład osobowy, podwyższenie kapitału) w KRS, likwidacja, przejęcia i przekształcanie spółek. Dochodzenie należności i reprezentacja podmiotów gospodarczych w ramach postępowania upadłościowego, obsługa prawna przedsiębiorców telekomunikacyjnych i zastępstwo w postępowaniach przed UKE, reprezentacja abonentów w sporach z operatorami.

PROCES

Obsługa podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych w zakresie sporządzania pozwów, apelacji, zażaleń, pism procesowych oraz skarg kasacyjnych. Reprezentacja osób fizycznych i prawnych przed sądami wszystkich instancji w postępowaniach cywilnych, sądowoadministracyjnych, karnych oraz przed Sądem Najwyższym. Windykacja należności.

LEGALIZACJA POBYTU

Składanie wniosków i reprezentacja cudzoziemców w postępowaniach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE. Składanie wniosków i reprezentacja cudzoziemców w postępowaniach o wydanie zezwolenia na pracę, wymianę karty pobytu oraz o nadanie obywatelstwa polskiego.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, aktów prawa wewnętrznego oraz opinii prawnych. Reprezentowanie osób fizycznych i prawnych w postępowaniach przed sądami pracy oraz ZUS. Sporządzanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołań od decyzji ZUS oraz dochodzenie zaległych wynagrodzeń.

Zespół

Maciej Chrzanowski

RADCA PRAWNY

Radca prawny Maciej Chrzanowski, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (2013). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007) oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011).

Posiada wieloletnie doświadczenie, które obejmuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w ramach Kancelarii Radców Prawnych w Krakowie, dochodzenie odszkodowań i reprezentację przez sądami osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i na skutek błędów medycznych w ramach Kancelarii Odszkodowawczej oraz pracę dla dużego koncernu z branży IT w Budapeszcie.

Włada językiem angielskim (w tym prawniczym - certyfikat TOLES Higher) i językiem rosyjskim.

Kancelaria współpracuje również z aplikantami, radcami prawnymi i adwokatami na terenie Krakowa.

+48 600 793 457
Siedziba główna
ul. Kolejowa 45/53, 01-210 Warszawa
tel. +48 600 793 457
Pokaż na mapie

wiper-pixel