Adam Furmankiewicz KANCELARIA ADWOKACKA

Siedziba główna
1ul. Igielna 12/2, 38-200 Jasło
+ 48 508 098 905
Pokaż na mapie

Szczegółowe informacje o kancelarii

Opis kancelarii

Przedmiotem działalności naszej Kancelarii Adwokackiej jest świadczenie wszechstronnej pomocy prawnej osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym w sprawach z zakresu:

 • prawa cywilnego – w tym m.in. w sprawach o zapłatę, o ochronę własności, o ochronę posiadania, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o ustanowienie służebności, o ochronę dóbr osobistych, o roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, o eksmisję, o odwołanie darowizny
 • prawa spadkowego – w tym m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zabezpieczenie spadku, o zachowek
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego – w tym m.in. w sprawach o rozwód, o separacje, o podział majątku wspólnego, o alimenty, o ustalenie ojcostwa, o ustalanie kontaktów z dzieckiem, o ubezwłasnowolnienie, o ograniczenie, pozbawienie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej, o ustanowienie lub rozwiązanie przysposobienia
 • prawa karnego i prawa wykroczeń oraz postępowania wykonawczego
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawa administracyjnego
 • prawa gospodarczego i handlowego
 • kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych
 • rejestracji spółek handlowych
 • windykacji należności
 • postępowania egzekucyjnego
 • dochodzenia odszkodowań powypadkowych

Świadczona pomoc prawna obejmuje w szczególności zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej, udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych. 

Zasady wynagradzania stosowane w ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej są dostosowywane indywidualnie do charakteru i specyfiki sprawy, a w związku z tym są szczegółowo przedstawione Klientowi przed przystąpieniem do jej prowadzenia. 

W zakresie zastępstwa procesowego istnieje możliwość reprezentowania w innych miastach w Polsce.

Siedziba główna
ul. Igielna 12/2, 38-200 Jasło
+ 48 508 098 905
Pokaż na mapie

wiper-pixel